Разпореждане №440 от 41607 по търг. дело №/ на отделение, Търговска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№ 440

С., 29.11.2013 г.

ДАРИЯ ПРОДАНОВА, Председател на Първо отделение при Търговска колегия на Върховния касационен съд на Р. България, като разгледа преписка вх. № 16561/26.11.2013 г., констатира следното:
Преписката е образувана във Върховния касационен съд по повод изпратена от Софийски апелативен съд касационна жалба от [фирма], [населено място] против решение № 885 от 10.05.2013 г. на Софийски апелативен съд, постановено по гр.д. № 2473/2012 г. по описа на Софийски апелативен съд.
При проверка бе установено, че указанията, дадени с разпореждане № 366 от 08.10.2013 г. на Председателя на Първо търговско отделение на ВКС, са изпълнени частично. С оглед книжата към преписката, процедурата по чл. 287, ал.1 ГПК по отношение на В. Т. е изпълнена. Не е видно, обаче, да е подписано изложението по чл. 280, ал.1 ГПК. Това налага отстраняване на констатираната нередовност.
Видно е, че към настоящия момент не са извършени всички процесуални действия, свързани с администрирането на касационната жалба, което налага повторно връщане на преписката на Софийски апелативен съд за извършване на всички законоустановени действия по администриране на постъпилата жалба, след което същата да се изпрати на ВКС за произнасяне.
С оглед на гореизложените съображения, Председателят на Първо отделение при Търговска колегия на Върховния касационен съд на Р. България
Р А З П О Р Е Д И :

ВРЪЩА на Софийски апелативен съд преписка с вх. № 16561/26.11.2013 г. за изпълнение на дадените указания.

Председател на І- во отделение на ТК, ВКС:

_____________