Разпореждане №5 от 5.1.2018 по гр. дело №/ на отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№ 5

гр. София, 05.01.2018 г.

ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА – председател на Второ гражданско отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 70 от 03.01.2018г. по касационна жалба № 17281/18.10.2017 г., констатира следното:
Касационното производство е по чл. 108 ЗС- I поток
Касационна жалба не отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 284 ГПК, а именно:
1/ подадена е в срока по чл. 283 ГПК- препис от обжалваното решение е връчен на касаторите на 18.09.2017г.;
2/ подлежи на касационно обжалване съгласно чл. 280, ал. 2 ГПК /редакция преди изм. ДВ бр. 86/2017 г./- предявен е иск за собственост на недвижим имот;
3/ отговаря на изискванията по чл. 284, ал. 1 ГПК;
4/ приложено изложение съгласно чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК- изпълнени указания в разпореждане от 24.10.2017г., вр. 21.11.2017г;
5/ приложено адвокатско пълномощно съгласно чл. 284, ал. 2, вр. с чл. 284, ал. 3, т 3 ГПК- във въззивна инстанция по гр. д. 65/2010г./ пред ВКС по гр. д. 200/2011г.;
6/ не е внесена държавна такса съгласно чл. 284, ал. 3, т. 4 ГПК, във вр. с чл. 18, ал. 2, т. 1 ТДТССГПК- в размер на 30 лв. от всеки от жалбоподателите/ жалбоподателите са обикновени другари;
7/ осъществена процедура по чл. 287, ал. 1 ГПК за връчване на преписи – постъпил отговор/ претенция за разноски;
Предвид изложеното, постъпилата касационна жалба е нередовна и следва да бъде върната на Софийски апелативен съд за привеждане в съответствие с изискванията на чл. 284, ал. 3, т. 4 ГПК, във вр. с чл. 18, ал. 2, т. 1 ТДТССГПК с указания към жалбоподателите да довнесат по сметка на ВКС такса в размер на 60 лв.( по 30 лв. от всеки от останалите двама касатори) за касационното производство.
Налице са основанията на чл. 22, ал.1,т. 5 ГПК за отвод на съдиите Камелия Маринова, Веселка Марева, Светлана Калинова и на основание разпореждане № 43/07.04.2016 г. на заместник на председателя и ръководител на Гражданска колегия на съдиите Красимир Влахов, Гълъбина Генчева, Емилия Донкова.
По изложените съображения, председателят на Второ гражданско отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд,
Р А З П О Р Е Д И :
ВРЪЩА преписката на Софийски апелативен съд за изпълнение на дадените указания.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: