Разпореждане №52 от 29.3.2019 по гр. дело №/ на отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№ 52

гр. София, 29.03.2019 г.

БОРИСЛАВ БЕЛАЗЕЛКОВ – председател на Четвърто гражданско отделение при гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 3196 от 28.03.2019 г., изпратена по гр. дело № 2691/2017 г. на Районен съд Кюстендил, констатира следното:

Производството е по чл. 303/ чл. 304 ГПК – ІІ поток

Молба от Е. К. С., чрез адв. М. Е.-Г., вх. № 6176 от 14.03.2019 г. за отмяна на решение от 07.06.2017 г. по гр. дело № 2049/2016 г. на Районен съд Кюстендил, поради противоречие с решение № 793 от 16.11.2018 г. по гр. дело № 2691/2017 г. на Районен съд Кюстендил, потвърдено с решение № 59 от 01.03.2019 г. по в. гр. дело № 479/2018 г. на Окръжен съд Кюстендил, отговаря частично на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 306, ал. 1 ГПК, а именно:
1/ отговаря на изискванията на чл. 306, ал. 1, вр.чл. 260 и чл. 261 ГПК;
2/ съдържа изложение на основанията за отмяна съгласно чл. 303, ал. 1 ГПК /по чл. 303, ал. 1, т. 4 ГПК/;
3/ приложено е адвокатско пълномощно – л. 78 от І-инст. дело;
4/ внесена е държавна такса съгласно чл. 306, ал. 1, вр.чл. 261, т. 4 ГПК, вр.чл. 18, ал. 1 ТДТССГПК;
5/ осъществена е процедурата по чл. 306, ал. 3 ГПК за връчване на преписи – постъпил отговор /няма надлежно представено адвокатско пълномощно – приложеното на л. 91 от І-инст. дело пълномощно е непопълнено /само бланка/.

Предвид изложеното, постъпилата преписка е нередовна и следва да бъде върната на администриращия съд 1/ за даване на указания за представяне на надлежно пълномощно за подалия отговора на молбата за отмяна адв. Е. А., за отменителното производство пред ВКС и 2/ за прилагане на гр. дело № 2049/2016 г. на Районен съд Кюстендил.

По изложените съображения, председателят на Четвърто отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд,
р а з п о р е д и :
ВРЪЩА преписката за изпълнение на дадените указания.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: