Разпореждане №71 от 42419 по ч.пр. дело №/ на отделение, Търговска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№ 71

София, 19.02. 2016 г.

ТОТКА КАЛЧЕВА, Председател на Първо отделение на Търговска колегия на Върховния касационен съд на Република България, след като разгледа преписка вх. № 1558/12.02.2016г., констатира следното:
Преписката е образувана във Върховния касационен съд по изпратени от Софийски градски съд две идентични по съдържание частни жалби на К. Н. Р., и двете срещу решение № 1320/24.02.2015г., постановено по в. гр. д. №10491/2013г. на Софийски градски съд, в частта за разноските.
Съгласно разпоредбата на чл. 248, ал. 1 ГПК в срока за обжалване, а ако решението е необжалваемо – в едномесечен срок от постановяването му, съдът по искане на страните може да допълни или да измени постановеното решение в частта му за разноските. Постъпилата преписка следва да се върне на администриращия съд за произнасяне по подадените молби по чл. 248 ГПК, неправилно наименовани като частни жалби.

По изложените съображения, Председателят на І т. о. на ВКС
Р А З П О Р Е Д И :

ВРЪЩА преписка с вх. № 1558/12.02.2016г. на Софийски градски съд.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на І т.о. на ВКС: