Разпореждане №72 от 42418 по търг. дело №/ на отделение, Търговска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е
№ 72
София, 18.02.2016 г.

ВАНЯ АЛЕКСИЕВА – Председател на второ отделение при Търговска колегия на Върховния касационен съд на Република България, като разгледах преписка с вх. № 1 654/15.02.2016 г., констатирах следното:
Преписката е образувана във Върховния касационен съд по повод касационна жалба, подадена от Б. С. М., [населено място], срещу решение от 25.09.2015 г. по гр. д. № 6 997/2015 г. на Софийски градски съд.
При преглед на преписката бе установено, че в атакувания съдебен акт изрично се посочва възможността за обжалването му, при условията на чл. 280, ал. 1 ГПК. Касационната жалба обаче е подадена след влизане в сила на измененията на ГПК на 07.07.2015 г. (ДВ, бр. 50 от 03.07.2015 г.). Това налага администриращият съд да извърши надлежна проверка относно допустимостта на подадената жалба, съгласно чл. 280, ал. 2, т. 1 ГПК, като след преценка изпълни правомощията си по чл. 286, ал. 1, т. 3 ГПК.
С оглед на гореизложеното, Председателят на Второ отделение при Търговска колегия на Върховния касационен съд на Република България
Р А З П О Р Е Д И:

ВРЪЩА преписка с вх. № 1 654/15.02.2016 г. на Софийски градски съд за изпълнение на дадените указания.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: