Разпореждане № от 40577 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ

София, 03. 02. 2011 година

Гроздан Илиев – зам. председател на Върховен касационен съд, като разгледах искането подадено от адв. К. Т. – М. с вх. № 1369/2011г. за възобновяване на производството по наказателно дело № 13915/2008г. по описа на Районен съд –София, установих:
Указанието за представяне на пълномощно относно искането за възобновяване на посоченото по – горе дело по глава тридесет и трета от НПК не е изпълнено в указаният срок. Искането е подадено от лице неупълномощено по надлежния ред за настоящата инстанция и с липса на представителна власт за сезиране на ВКС по приключили производства с влязъл в сила съдебен акт, поради което отказвам образуване на производство по възобновяване.
Делото ведно с искането да се върне на Софийски районен съд.
Да се уведоми адв. К. Т. – М..

З.. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВКС:

/Г. И./

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Eczanem