Разпореждане № от 40577 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ

София, 03. 02. 2011 година

Гроздан Илиев – зам. председател на Върховен касационен съд, като разгледах искането подадено от адв. К. Т. – М. с вх. № 922/2011г. за възобновяване на производството по наказателно дело № 11120/2008г. по описа на Районен съд – София, установих:
Указанието за представяне на пълномощно относно искането за възобновяване на посоченото по – горе дело по глава тридесет и трета от НПК не е изпълнено в указаният срок. Искането е подадено от лице неупълномощено по надлежния ред за настоящата инстанция, при отсъствие на представителна власт за сезиране на ВКС по приключили производства с влязъл в сила съдебен акт, поради което отказвам образуване на производство по възобновяване.
Делото ведно с искането да се върне на Софийски районен съд.
Да се уведоми адв. К. Т. – М..

З.. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВКС:

/Г. И./

Разпореждане № от 41949 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕСофия, 06.11.2014 година Елена Величкова – председател на първо наказателно отделение в наказателна колегия на Върховния касационен съд, като разгледах касационните жалби на Ц. С.

Прочети »

Определение №231 от 40165 по ч.пр. дело №301/301 на 3-то нак. отделение, Наказателна колегия на ВКС

О    П    Р    Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е                                                                                    №  231                                                София 18.12.2009 година                                                            В  ИМЕТО  НА НАРОДА              Върховният касационен съд на

Прочети »
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
lifta hakkında