Разпореждане № от 40603 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ

София, 01. 03. 2011 година.

Гроздан Илиев– зам. председател на Върховен касационен съд, като разгледах молбата на Ц. К. Ч. с вх. № 2717/2011 г. за възобновяване на производството по наказателно дело № 161/2007 г. по описа на Окръжен съд – Благоевград, установих:
С разпореждане на ВКС от 20.05.2010г. по молба с вх. № 8548/2010г. на молителят е отказано образуване на производство по възобновяване, тъй като присъда № 88 от 02.09.1998 г. постановена по посоченото по – горе дело е проверена от касационната инстанция по реда на чл. 362а НПК.
Разпоредбите от НПК, в сила от 29. 04. 2006 г. нямат обратно действие спрямо влезли в сила съдебни актове.
Съгласно днес действащата разпоредба на чл. 422, ал. 1, т. 5 НПК повторно разглеждане на делото по глава тридесет и трета от НПК е недопустимо.
В поредната молба, Ч. не излага нови обстоятелства, налагащи промяна в становището на ВКС, постановено с предходното разпореждане, поради което отказвам образуване на производство по възобновяване.
Относно претендираните с молбата доводи за предоставени гаранции от Р. България за възобновяване на делото по чл. 422, ал. 1, т. 6 НПК, молителят следва да отправи своите искания към Главния прокурор.

Да се уведоми Ц. К. Ч..
Делото ведно с молбата да се върне на Окръжен съд – Благоевград.

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВКС:

/Г. И./

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Zaman Yolcusu Mini Robot Kitleri 2024