Разпореждане № от 40786 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ

гр.София, 31.08.2011 година

Гроздан Илиев, зам.-председател на Върховния касационен съд, като разгледах жалбата на Н. П. Х., постъпила във Върховния касационен съд с вх.№ 12587/2011г., намерих за установено следното:

Не са налице основания за образуване на производство пред Върховния касационен съд за възобновяването на нохд № 543/2011г. по описа на Пловдивския окръжен съд.
Претендираният пропуск би могло да бъде отстранен в производство по реда на чл.306, ал.1, т.1 от НПК, каквото има данни по делото, че е образувано пред Пловдивския окръжен съд.

Мотивиран от изложеното

Р А З П О Р Е Ж Д А М:

Отказвам образуване на производство пред Върховния касационен съд за възобновяването на нохд № 543/2011г. по описа на ПОС.
Делото с жалбата да се върне на Пловдивския окръжен съд.
Да се уведоми Н. П. Х..

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВКС:
/Гр.Илиев/

/ММ

Определение №502 от 40087 по ч.пр. дело №414/414 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О  П   Р   Е   Д   Е   Л    Е   Н    И    Е                                                                                    № 502                                                София 01.10.2009 година                                                            В   ИМЕТО  НА  НАРОДА              Върховният касационен съд на

Прочети »
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
aabed