Разпореждане № от 40806 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ

гр. София, 20.09.2011 година

Гроздан Илиев – зам. председател на Върховния касационен съд, като разгледах искането на Главния прокурор на Република България за възобновяване на производството по в.н.о.х.д. № 1313/2010 г. по описа на Софийски градски съд с вх. №13780/2011г.,

УСТАНОВИХ:

Постъпилото искане е на основание чл. 422, ал.1, т.5 НПК за възобновяване на посоченото по – горе дело с оправдан за извършени престъпления по чл. 206, ал. 3, вр. ал. 1 и чл. 210, ал. 1, т. 5 НК Е. Д. С..
Императивното изискване за посочване на точен адрес се явява основна процесуална предпоставка за допустимост на искането, тъй като предопределя редовността и възможността за извършване на останалите процесуални действия, свързани с връчване на книжата, както и останалата процесуална дейност, свързана с помощта на защитник в производството по възобновяване. Посочените процесуални изисквания в случая не са спазени.
Следва да бъде посочен актуален адрес за призоваване на Е. С., тъй като видно от материалите по делото лицето не е намирано на посочените в искането за възобновяване адреси.
Мотивиран от гореизложеното и поради отсъствие на процесуалните изисквания, предопределящи допустимостта на производството,

Р А З П О Р Е Ж Д А М:

Отказвам образуване на производство за възобновяване на н.о.х.д. № 1313/2010 г. по описа на Софийски градски съд.
Делото ведно с искането да се върне на Върховна касационна прокуратура за изпълнение на указанията, посочени в съобразителната част на разпореждането.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВКС: /Гр.Илиев/

I.

Определение №738 от 29.12.2009 по ч.пр. дело №717/717 на 1-во гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

 ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 738 гр. София,29.12. 2009 г. В ИМЕТО НА НАРОДА             Върховен касационен съд на Република България, първо гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и девети декември

Прочети »
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
aabed