Разпореждане № от 40822 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ

гр. София, 06.10.2011 година

Гроздан Илиев – зам. председател на Върховен касационен съд, като разгледах искането на Главния прокурор на Република България за възобновяване на производството по ч.н.д. №3853/2011г. по описа на Районен съд – гр. Варна, постъпило във Върховния касационен съд с вх.№ 14423/2011г.,

установих:

Постъпилото искане е на основание чл.422, ал.1, т.5 НПК за възобновяване на посоченото по – горе дело с осъден З. А. Р.. Изискването за актуален адрес на осъдения се явява основна процесуална предпоставка за допустимост на искането, тъй като предопределя редовността и възможността за извършване на останалите процесуални действия, свързани с връчване на книжата, както и останалата процесуална дейност свързана с помощта на защитник, в производството по възобновяване. Това изискване е императивно, включително и за случаите, в които искането съдържа диспозитив за утежняване положението на осъдения.
Следва да бъде посочен актуален адрес за призоваване на осъденото лице, тъй като видно от материалите по делото няма данни, че Р. е получавал съобщения на посочения в искането адрес, включително и копие от настоящето искане на Главния прокурор на Р. България.
Мотивиран от гореизложеното и поради отсъствие на процесуалните изисквания, предопределящи допустимостта на производството.

Р А З П О Р Е Ж Д А М:

Отказвам образуване на производство за възобновяване на ч.н.д. № 3853/2011 г. по описа на Районен съд – гр. Варна.
Делото ведно с искането да се върне на Върховна касационна прокуратура за изпълнение на указанията посочени в съобразителната част на разпореждането свързани с изискването за актуален адрес и местопребиваване на осъденото лице.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВКС:
/Гр. Илиев/

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.