Разпореждане № от 40836 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ

София, 20. 10. 2011 година

Гроздан Илиев – зам. председател на Върховен касационен съд, като разгледах искането на Главния прокурор на Р. България с вх.№15403/2011 г. за възобновяване на ч.н.д. № 3853/2011 г. по описа на Районен съд – гр. Варна.

Установих:

Изискването за актуален адрес на осъдения се явява основна процесуална предпоставка за допустимост на искането, тъй като предопределя редовността и възможността за извършване на останалите процесуални действия, свързани с връчване на книжата, както и останалата процесуална дейност в производството по възобновяване.
Съгласно чл. 424, ал. 2 НПК първоинстанционният съд незабавно изпраща препис от искането за възобновяване на осъдения или оправдания, а делото на ВКС. В случая изискването на разпоредбата не е изпълнено, тъй като по делото няма данни осъдения З. Р. да е получил препис от искането на Главния Прокурор.
Първоинстанционният съд следва да изпълни разпоредбата на чл.424, ал. 2 НПК, относно връчване на препис от искането за възобновяване, на осъденият Р., поради което:

Разпореждам :

Отказвам образуване на производство за възобновяване пред ВКС на ч.н.д. № 3853/2011 г. по описа на Районен съд – гр. Варна.
Делото ведно с искането да се върне на Районен съд – гр. Варна за изпълнение на указанията дадени в обстоятелствената част.
Да се уведоми Главна прокуратура на Р. България.

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВКС:
м.л. /Гроздан Илиев/

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.