Разпореждане № от 40914 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ

гр.София, 06.01.2012 година

Гроздан Илиев, зам.-председател на Върховния касационен съд, като разгледах молбата на осъдения П. Г. Т., чрез адв.Л. Н., постъпила във ВКС с вх.№ 147/2012г., установих следното:

Постъпилото искане е за въобновяване на производството по внохд № 426/2011г. по описа на Бургаския окръжен съд (БОС), с постановеното по което решение е потвърдена присъда № 21/16.03.2011г. по нохд № 123/2010г. на Царевския районен съд (ЦРС), с която П. Т. е признат за виновен за престъпление по чл.129, ал.2 вр. ал.1 НК и е осъден на една година лишаване от свобода с отлагане изпълнението на основание чл.66 НК за срок от три години.
Съгласно чл. 346 НПК решение № 145 от 07.06.2011, постановено по внохд № 426/11 г. на БОС, не е от категорията съдебни актове, подлежащи на касационна проверка по жалба или протест, поради което е влязло в сила в деня на постановяването му – 07.06.2011 г., каквото е императивното правило на чл. 412, ал. 2, т. 1 НПК. При това положение шестмесечният срок по чл. 421, ал. 3 НПК за възобновяване на наказателното производство по молба на осъдения е започнал да тече от тази дата и е изтекъл на 07.12.2011 г. /присъствен ден/, по арг. от чл.183, ал.3 НПК.
Искането на П. Г. Т. е подадено по пощата на 14.12.2011 г. /видно от клеймото на плика/, т.е. след изтичането на законоустановения шестмесечен срок и се явява просрочено.
Нормата на чл. 421, ал. 3 НПК е специална по отношение на тази по чл. 340, ал. 2 НПК. Именно поради това, релевантен за образуването и разглеждането на производство по реда на глава тридесет и трета от НПК е не моментът на уведомяването на страните за резултата от неподлежащия на касационен контрол съдебен акт, а датата на влизане в сила на този акт, от когато започва да тече преклузивният шестмесечен срок по чл. 421, ал. 3 НПК.
По изложените съображения налице са процесуални пречки за образуване на производство пред Върховния касационен съд за възобновяване на внохд № 426/2011г. по описа на Бургаския окръжен съд поради недопустимост на искането.

Водим от горното и на посочените основания

Р А З П О Р Е Ж Д А М:

Отказвам образуване на производство пред Върховния касационен съд за възобновяване на внохд № 426/2011г. по описа на Бургаския окръжен съд.
Прекратявам преписката по молба с вх.№ 147/2011г. на осъдения П. Г. Т..
Да се уведоми молителят.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВКС:
/Гр.Илиев/

/ММ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
bilgi