Разпореждане № от 40974 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ

София, 06.03.2012 година

Гроздан Илиев – зам. председател на Върховен касационен съд, като проверих чнд № 702/2011г. по описа на Пазарджишкия окръжен съд, постъпило във ВКС с вх.№ 3053/2012г., установих:

Горепосоченото дело е изпратено на Върховния касационен съд за произнасяне по искане на Главния прокурор на Република България за възобновяване.
По същото не е изпълнена процедурата по чл.424, ал.2 НПК за изпращане преписи от искането, поради което

Р А З П О Р Е Ж Д А М:

Отказвам образуване на производство пред Върховния касационен съд по реда на глава ХХХІІІ от НПК за възобновяване на чнд № 702/2011г. по описа на Пазарджишкия окръжен съд.
Делото да се върне на Пазарджишкия окръжен съд за изпълнение на процедурата по чл.424, ал.2 НПК.

ЗАМ. – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВКС:

Гроздан Илиев

ММ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
aabed