Разпореждане № от 41081 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ

София, 21.06.2012 година

Гроздан Илиев – зам.-председател на Върховния касационен съд, като проверих касационната жалба на Б. С. Б. срещу решение № 116 от 04.04.2012г., постановено по внохд № 120/2012г. по описа на Софийския апелативен съд, постъпила във ВКС с вх.№ 8774/20.06.2012г.,

УСТАНОВИХ:

Жалбата не отговаря на изискванията по чл.351, ал.1 НПК, поради което отказвам образуване на касационно производство пред Върховния касационен съд.
Делото с жалбата да се върне на Софийския апелативен съд за изпълнение на процедурата по чл.351, ал.4, т.1 НПК.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВКС:

/ММ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
gokyuzu