Разпореждане № от 41103 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ

София, 13.07.2012 година

Гроздан Илиев – зам.-председател на Върховния касационен съд, като проверих касационната жалба на П. Н. Ш. чрез служебния защитник адвокат Ю. Б. Б. срещу присъда № 128 от 19.04.2012 г., постановено по внохд № 1533/2012г. по описа на Софийски градски съд, постъпила във ВКС с вх.№ 9760/09.07.2012г.,

УСТАНОВИХ:

Жалбата не отговаря на изискванията по чл.351, ал.1 НПК, поради което отказвам образуване на касационно производство пред Върховния касационен съд.
Делото с жалбата да се върне на Софийски градски съд за изпълнение на процедурата по чл.351, ал.4, т.1 НПК.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВКС:

гп

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest