Разпореждане № от 41129 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ

София, 08.08.2012 година

Павлина Панова – за председател на трето наказателно отделение във Върховния касационен съд, като разгледах изпратеното във Върховния касационен съд, с вх. № 11064 от 02.08.2012 г., искане от осъдения К. П. Т. за възобновяване на НОХД № 265/2010 г. по описа на Районен съд – Плевен,

установих:

С присъда № 696 от 23.11.2010 г., постановена по НОХД № 265/2010 по описа на Районен съд –Плевен, К. П. Т. е признат за виновен за престъпления по чл. 387, ал. 1 НК, като на основание чл. 23, ал. 1 НК му е определено едно общо наказание от три месеца лишаване от свобода и на основание чл. 66, ал. 1 НК изтърпяването му е отложено за срок от три години.
В срока по чл. 319, ал. 1 НПК посочената присъда е обжалвана от К. П. Т. (както и от другия подсъдим Д. П. А.). С решение № 74 от 15.02.2011 г. на Окръжен съд – Плевен по ВНОХД № 15/2011, последният е потвърдил обжалваната присъда № 696 от 23.11.2010 г. по НОХД № 265/2010 на Районен съд –Плевен.
В срока по чл. 421, ал. 3 НПК К. П. Т. (и отделно другия осъден) е подал искане за възобновяване на ВНОХД № 15/2011 на Окръжен съд – Плевен, като пред Върховния касационен съд е образувано дело № 1798/2011 г. С решение № 355 от 15.07.2011 г. Върховният касационен съд, ІІІ наказателно отделение, оставя без уважение исканията на двамата осъдени за възобновяване на ВНОХД № 15/2011.
Съгласно чл. 420, ал. 2 НПК осъденият за престъпление от общ характер може сам да направи искане за възобновяване на наказателното дело в случаите по чл. 422, ал. 1, т. 5 НПК. Съгласно разпоредбата на чл. 421, ал. 3 НПК той може да направи искането по чл. 422, ал. 1, т. 5 НПК в шестмесечен срок от влизане в сила на съответния акт, който срок е преклузивен. В случая, настоящото искане на К. П. Т. за възобновяване на ВНОХД № 15/2011 на Окръжен съд – Плевен, видно от пощенското клеймо, е подадено на 12.07.2012 г., т.е. след изтичане на законоустановения шестмесечен срок от влизане в сила на съответния акт – в случая потвърдителното решение № 74 от 15.02.2011 г. на Окръжен съд – Плевен по ВНОХД № 15/2011, което съгласно чл. 346 НПК е изключено от касационна проверка и е влязло в сила от датата на постановяването му, в съответствие с императивната норма на чл. 412, ал. 2, т. 1 НПК.
Също така, на стр. 4 от искането си от 12.07.2012 г. за възобновяване на НОХД № 265/2010 г. на Районен съд – Плевен Калоян П. Т. сочи като основание за възобновяване и обясненията на лицето Б. А. Р.. Целият параграф навежда на основание за възобновяване по чл. 422, ал. 1, т. 3 НПК, но посоченото изисква установяването на неизвестни до момента обстоятелства по делото да стане чрез разследване. Искане за възобновяване на това основание може да бъде отправено от осъденото лице до прокуратурата.
С оглед на гореизложеното, отказвам образуване на производство пред Върховния касационен съд по реда на Глава тридесет и трета от НПК за възобновяване на НОХД № 265/2010 г. по описа на Районен съд – Плевен.
Делото и приложенията към него, ведно с искането, да се върне на Районен съд – Плевен.
Да се уведоми молителят.
ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ТРЕТО
НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ:
ПАВЛИНА ПАНОВА

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.