Разпореждане № от 41143 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ

София, 22.08.2012 година

Гроздан Илиев – заместник-председател на Върховния касационен съд и ръководител на наказателната колегия на съда, като разгледах искането на частния тъжител А. Б. Б. за възобновяване на производството по н.ч.х.д. № 7074/2010 г. по описа на Софийски районен съд, подадено чрез пълномощниците му адв. И. А. и адв. Д. Д., с вх. № 11325/09.08.2012г.,

установих:

Съгласно разпоредбата на чл. 420, ал. 1 НПК молителят не е от кръга лица, имащи право на искане за възобновяване на наказателното производство на посоченото в искането основание по чл. 422, ал. 1, т. 5 НПК, тъй като то е от компетентността на главния прокурор на Република България. В този смисъл, подаденото от частния тъжител А. Б. Б. не е годно да инициира производство пред ВКС по глава тридесет и трета от НПК, поради което на основание чл. 420, ал. 1 НПК

РАЗПОРЕЖДАМ:

Делото, ведно с молбата, да се изпрати на главния прокурор на Република България по компетентност, за разпореждане.
Копие от това разпореждане да изпрати на Софийски районен съд, както и на А. Б. Б., чрез пълномощниците му адв. А. и адв. Д..

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВКС:

ГРОЗДАН ИЛИЕВ

Е.В.

Определение №595 от 6.7.2016 по гр. дело №2047/2047 на 4-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

ОПРЕДЕЛЕНИЕ№ 595София, 06. юли 2016 г. Върховният касационен съд, Четвърто гражданско отделение в закрито заседание на осемнадесети май две хиляди и шестнадесета година в състав:

Прочети »
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
bilgiler