Разпореждане № от 41143 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ

София, 22.08.2012 година

Гроздан Илиев – заместник-председател на Върховния касационен съд и ръководител на наказателната колегия на съда, като разгледах молбата на осъдения М. С. М., с вх. № на ВКС 11252/08.08.2012 г.,
установих:

С решение № 217 от 03.05.2012 г. по нак. дело № 621/2012 г. на Върховния касационен съд, трето наказателно отделение, искането на М. С. М. за възобновяване на наказателното производство по ВНЧД № 1274/2011 г. по описа на Софийски апелативен съд е оставено без уважение. Решението не подлежи на обжалване.
Молбата на осъденото лице с вх. № 532 от 08.03.2012 г. има същия предмет като цитираното по-горе решение на ВКС, поради което е недопустимо повторното възобновяване на производството по ВНЧД № 1274/2011 г. на Софийски апелативен съд, поради което:
РАЗПОРЕЖДАМ:

Отказвам образуване на производство за възобновяване на ВНЧД № 1274/2011 г. по описа на Софийски апелативен съд.
Делото, ведно с молбата, да се върне на Софийски апелативен съд.
Да се уведоми молителят, чрез началника на Затвора – Стара Загора.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВКС:

Г. ИЛИЕВ

Е.В.

Определение №818 от по търг. дело №779/779 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

                                                                     О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е №818                                        София. 30.12. 2009 г. Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, второ

Прочети »
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
gokyuzu