Разпореждане № от 41143 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ

София, 20.08.2012 година

Гроздан Илиев – заместник-председател на Върховния касационен съд и ръководител на наказателната колегия на съда, като разгледах молбата на осъдената Д. Д. Т., с вх. № на ВКС 11543/15.08.2012 г.,
установих:

От изложеното в подадената молба може да бъде направен извод, че Д. Д. Т. иска проверка по реда на възобновяването на присъда от 28.06.2010 г., постановена по НОХД № 976/2010 г. по описа на Софийския районен съд, с която същата е призната за виновна за престъпление по чл. 209, ал. 1 НК и на осъдената е определено наказание лишаване от свобода за срок от една година, като на основание чл. 66, ал. 1 НК е отложено изтърпяването на това наказание за изпитателен срок от три години.
В срока по чл. 319, ал. 1 НПК посочената присъда не е обжалвана и/или протестирана пред Софийски градски съд и е влязла в сила на 14.07.2010 г.
Съгласно разпоредбата на чл. 421, ал. 3 НПК осъденият може да направи искането по чл. 422, ал. 1, т. 5 НПК в шестмесечен срок от влизане в сила на съответния акт. В настоящия случай искането за възобновяване на наказателното дело е с дата на пощенското клеймо от 30.07.2012 г., т.е. повече от две години след изтичане на законоустановения шестмесечен срок от влизане в сила на съответния акт – присъда от 28.06.2010 г. по НОХД № 976/2010 г. на Софийски районен съд – и е процесуално недопустимо.
С оглед на гореизложеното,
РАЗПОРЕЖДАМ:

Отказвам образуване на производство пред Върховния касационен съд по реда на Глава тридесет и трета от НПК за възобновяване на НОХД № 976/2010 г. по описа на Софийския районен съд.
Делото, ведно с молбата, да се върне на Софийски районен съд.
Да се уведоми молителката.

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВКС:

ГРОЗДАН ИЛИЕВ
Е.В.

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.