Разпореждане № от 41145 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ

София, 23.08.2012 година

Гроздан Илиев – зам. председател на Върховен касационен съд, като разгледах жалбата на адвокат Х. М., по в.н.о.х.д № 432/2012 г. по описа на Апелативен съд –София, с вх. № 11248/08.08.2012г.,

установих:

Подсъдимият М. А. О. е починал, поради което присъда № 297 от 12.12.2011 г. на Окръжен съд – Благоевград е отменена и наказателното производство по в.н.о.х.д № 432/ 2012 по описа на САС е прекратено. При това положение и предвид императивния характер на чл. 24, ал. 1, т. 4 НПК, касационното производство е недопустимо, поради което

РАЗПОРЕЖДАМ:

Отказвам образуване на касационно производство по в. н.о.х. № 432/2012 г. по описа на Апелативен съд –София.
Делото, ведно с жалбата, да се върне на Апелативен съд –София.
Да се уведоми адвокат Х. М..

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВКС:

/Гроздан Илиев/

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
aabed