Разпореждане № от 41157 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ

София, 05.09.2012 година

Гроздан Илиев – зам. председател на Върховния касационен съд, като разгледах искането (озаглавено „молба”) на частния тъжител В. В. С. за възобновяване на производството по н.ч.х.д. № 583/2011 г. по описа на Районен съд – Нова Загора, с вх. № 11688/17.08.2012 г.,

установих:

С присъда № 113 от 07.03.2012 г., постановена по горепосоченото дело, по което тъжител била В. В. С., Районен съд – Нова Загора признал подсъдимата Д. С. П. за невинна и я оправдал по повдигнатото обвинение за престъпление по чл. 148, ал. 1, т. 1 и т. 4 НК, вр. с чл. 146, ал. 1, предл. 1 НК. Така постановеният съдебен акт бил обжалван след законоустановения 15-дневен срок пред въззивната инстанция, като с разпореждане на Районен съд – Нова Загора от 14.05.2012 г. въззивната жалба на В. С. срещу н.ч.х.д. № 583/2011 г. била върната като просрочена.
По частна жалба на лицето във връзка с разпореждането било образувано в.н.ч.х.д.
№ 291/2012 г., като с определение № 13 от 05.07.2012 г. Окръжен съд – Сливен потвърдил изцяло разпореждането от 14.05.2012 г. по н.ч.х.д. № 583/2011 г. на Районен съд – Нова Загора.
С молба № 1453/17.07.2012 г. до ВКС, препратена за комплектоване с н.ч.х.д. № 583/2011 г. на Районен съд – Нова Загора, В. С. поискала „преглед по реда на надзора”.
Вместо технически да администрира молба № 1453/17.07.2012 г., без правомощие да преценява наличието или липсата на основание за възобновяване, с разпореждане № 94 от 26.07.2012 г. Районен съд – Нова Загора върнал посочената молба на В. С. като недопустима.
Съгласно разпоредбата на чл. 420, ал. 2 НПК, тъжителката не е от кръга лица, имащи право на искане за възобновяване на наказателното производство и в този смисъл подадената от В. В. С. молба не е годна да инициира производство пред ВКС по глава тридесет и трета от НПК, поради което

РАЗПОРЕЖДАМ:

Отказвам образуване на производство за възобновяване на н.ч.х.д. № 583/2011 г. на Районен съд – Нова Загора.
Делото, ведно с молбата, да се върне на Районен съд – Нова Загора.
Да се уведоми В. В. С..

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВКС:

ГРОЗДАН ИЛИЕВ

Е.В.

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.