Разпореждане № от 41162 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ

София, 10.09.2012 година

Гроздан Илиев – зам. председател на Върховен касационен съд, като разгледах молбата на частния тъжител П. К. Н. за възобновяване на производството по н.ч.х.д. № 1196/2012 г. по описа на Районен съд – Бургас, с молба № 1627/13.08.2012 г. и вх. № на ВКС 12390/10.09.2012 г.,

установих:

Съгласно разпоредбата на чл. 420, ал. 1 НПК, молителят не е от кръга лица, имащи право на искане за възобновяване на наказателното производство и в този смисъл подадената от него молба не е годна да инициира производство пред ВКС по Глава тридесет и трета от НПК. За престъпления, които се преследват по тъжба на пострадалия, проверката по този извънреден способ може да бъде инициирана от окръжния или главния прокурор – в зависимост от основанията за възобновяване, поради което

РАЗПОРЕЖДАМ:

Отказвам образуване на производство за възобновяване на н.ч.х.д. № 1196/2012 г. по описа на Районен съд – Бургас.
Делото, ведно с молбата, да се върне на Районен съд – Бургас.
Да се уведоми П. К. Н..

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВКС:

/Гроздан Илиев/

Определение №231 от 27.4.2009 по ч.пр. дело №80/80 на 1-во тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

                                 О П Р Е Д Е Л Е Н И Е                                                          № 231                                     София, 27.04.2009 г.            Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия,

Прочети »
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
gokyuzu