Разпореждане № от 41165 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

2

РАЗПОРЕЖДАНЕ

София, 13.09.2012 година

Гроздан Илиев – заместник-председател на Върховния касационен съд, като разгледах молбата до ВКС на адв. Ю. Д. – повереник на частните тъжители Г. П. Г. и С. И. Г., с вх. № на ВКС 1360/02.07.2012 г., във връзка с жалба до ВКС с вх. № на ВКС 2125/10.11.2011 г. и жалба с вх. № на Окръжен съд – Бургас 9849/04.07.2012 г., изпратена чрез Окръжен съд – Бургас до ВКС с писмо на Окръжен съд – Бургас № 10608/18.07.2012 г., с вх. № на ВКС 10465/23.07.2012 г. и № 11681/17.08.2012 г.,
установих:

Посочената молба № 1360/02.07.2012 г. препраща към подадената чрез адв. Д. жалба на частните тъжители Г. Г. и С. Г., с вх. № 2125/10.11.2011 г., против разпореждане № 317/03.10.2011 г. на Окръжен съд – Бургас по в.ч.н.д. № 1379/2011 за прекратяване на съдебното производство по делото, което разпореждане е във връзка с жалбата на лицата срещу протоколно определение на Районен съд – Бургас от 08.09.2011 г. по н.ч.х.д № 2800/2011, с което е прекратено производството по н.ч.х.д № 2800/2011 и същото е изпратено по компетентност на Районна прокуратура – Бургас.
Също така, на стр. 2 от молбата и стр. 3 и 4 от жалбата е отправено и искане за възобновяване на производството по н.ч.х.д № 2800/2011 на Районен съд – Бургас и в.ч.н.д. № 1379/2011 на Окръжен съд – Бургас.
В жалбата с вх. № 9849/04.07.2012 г., наред с цитираните по-горе разпореждане № 317 на Окръжен съд – Бургас и протоколно определение от 08.09.2011 г. на Районен съд – Бургас, се обжалва и разпореждане № 391/12.12.2011 г. на Окръжен съд – Бургас по в.ч.н.д. № 1379/2011, във връзка с жалба с вх. № 2125/10.11.2011 г. до ВКС.
І. Обжалваните разпореждания и протоколно определение не са от категорията съдебни актове, подлежащи на касационна проверка, доколкото не е налице произнасяне и по реда на чл. 346, т. 4 НПК.
По реда на редовния касационен контрол не се извършва проверка на възникнали противоречия между съда и прокуратурата по отношение характера на обвинението. В тази им част актовете на прокуратурата се проверяват по вътрешно-служебен ред, пред по-горестоящата прокуратура и не подлежат на съдебен контрол.
ІІ. По отношение на втората част от молбата – да бъде разгледана и като искане за възобновяване на протоколно определение от 08.09.2011 г. на Районен съд – Бургас н.ч.х.д № 2800/2011 и разпореждане № 317/03.10.2011 г. на Окръжен съд – Бургас по в.ч.н.д. № 1379/2011, следва да се отбележи, че молителите, като частни тъжители, са извън посочените в чл. 420, ал. 2 НПК лица, имащи право на искане за възобновяване на наказателно производство. Съгласно разпоредбата на чл. 420, ал. 2 НПК право да поиска проверка по този извънреден способ за контрол, на основание чл. 422, ал. 1, т. 5 от НПК, в шестмесечен срок от влизане в сила на съответния акт, може да прави само осъденият за престъпление от общ характер, който не е бил освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание на основание чл. 78а НК.
ІІІ. С оглед на гореизложеното приемам, че подадените от частните тъжители Г. П. Г. и Стана И. Г., чрез техния повереник адв. Д., молба и жалби, не са годни да инициират производство пред ВКС по касационен ред или по глава тридесет и трета от НПК, поради което
РАЗПОРЕЖДАМ:

Отказвам образуване на касационно производство по в.ч.н.д. № 1379/2011 по описа на Окръжен съд – Бургас.
Отказвам образуване на производство пред Върховния касационен съд по реда на Глава тридесет и трета от НПК за възобновяване на н.ч.х.д № 2800/2011 на Районен съд – Бургас и в.ч.н.д. № 1379/2011 на Окръжен съд – Бургас.
Делото, ведно с молбата и жалбите, да се върне на Окръжен съд – Бургас.
Да се уведомят Г. П. Г. и С. И. Г., чрез повереника им адв. Д..

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВКС:

ГРОЗДАН ИЛИЕВ

Е.В.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
bilgiler