Разпореждане № от 41170 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ

София, 18.09.2012 година

Гроздан Илиев – зам. председател на Върховния касационен съд, като разгледах жалбата на осъдения И. Д. И., с вх. № на ВКС 12705/17.09.2012 г. във връзка с изпратеното НОХД № 106/2011 г. по описа на Окръжен съд – Търговище,

установих:
От изложеното в подадената жалба може да бъде направен извод, че осъденият И. Д. И. иска проверка по реда на възобновяването на присъда №31 от 27.05.2011 г., постановена по НОХД № 106/2011 г. по описа на Окръжен съд – Търговище. На основание чл. 342, ал. 3, б. ’’б’’, във вр. с чл. 342, ал.1 НК, горепосоченият съд го осъжда на шест години лишаване от свобода при първоначален строг режим на изтърпяване в затворническо общежитие от закрит тип.
Варненският апелативен съд с решение № 168 от 08.12.2011 г. постановено по в.н.о.х.д. № 275/2011 г. потвърдил първоинстанционната присъда.
Така постановеният въззивен съдебен акт е проверен по касационен ред като същият с решение № 188 от 02.04.2012 г., постановено по н.д. №322/2012 г. на ВКС, оставя в сила въззивното решение на Варненския апелативен съд.
Съгласно разпоредбата на чл. 421, ал. 3 НПК осъденият може да направи искането по чл. 422, ал. 1, т. 5 НПК в шестмесечен срок от влизане в сила на съответния акт. В разглеждания случай, видно от данните по делото присъдата е влязла в сила на 08.12.2011 г., съответно искането е подадено на 11.09.2012 г., т.е. след изтичане на законоустановения шестмесечен срок и е процесуално недопустимо.
С оглед на гореизложеното, отказвам образуване на производство пред Върховния касационен съд по реда на Глава тридесет и трета от НПК за възобновяване на НОХД № 106/2011 г. по описа на Окръжен съд – Търговище.
Делото, ведно с молбата, да се върне на Районен съд – Търговище.
Да се уведоми И. Д. И.

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВКС:

/Гроздан Илиев/

ГП

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
today