Разпореждане № от 41176 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ

София, 24.09.2012 година

Гроздан Илиев – зам.-председател на Върховния касационен съд, като проверих касационните жалби на П. Г. К., чрез адв.Д. Д. от САК, и на О. Й. Т. срещу решение № 99 от 04.06.2012г., постановено по внохд № 24/2012г. по описа на Пловдивския апелативен съд, постъпили във ВКС с вх.№ 12820/2012г.,

УСТАНОВИХ:

Жалбите не отговарят на изискванията по чл.351, ал.1 НПК, поради което отказвам образуване на касационно производство пред Върховния касационен съд. Видно от съобразителната част на разпорежданията съдията-докладчик формално е изпълнил задълженията си по администриране на същите.
Делото с жалбите да се върне на Пловдивския апелативен съд за изпълнение на процедурата по чл.351, ал.4, т.1 НПК.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВКС:
/Гр.Илиев/

/ММ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
efeee