Разпореждане № от 41185 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ

София, 03.10.2012 година

Гроздан Илиев – зам. председател на Върховния касационен съд, като разгледах жалбата на осъдения П. П. П., с вх. № на ВКС 13469/01.10.2012 г. във връзка с изпратеното НОХД № 1890/2011 г. по описа на Районен съд – Стара Загора,

установих:
От изложеното в подадената жалба може да бъде направен извод, че осъденият П. П. П. иска проверка по реда на възобновяването на присъда №203 от 27.10.2011 г., постановена по НОХД № 1890/2011 г. по описа на Районен съд – Стара Загора. На основание чл. 196, ал. 1 във вр. с чл. 29, ал. 1, б. ’’а’’ и б. ’’б’’ НК, във вр. с чл. 58а, ал. 1, във вр. с чл. 54 НК горепосоченият съд го осъжда на три години лишаване от свобода при първоначален строг режим на изтърпяванe. Допусната е кумулация на наказанията с присъдите по НОХД № 1890/2011 г. по описа на РС – Ст. Загора и НОХД № 625/2011 г. по описа на ОС – Ст. Загора, като на основание чл. 25, ал. 1, във вр. чл. 23, ал. 1 НК му е определено едно общо наказание, а именно най-тежкото от
тях – ’’лишаване от свобода’’ за срок от три години.
Съгласно разпоредбата на чл. 421, ал. 3 НПК осъденият може да направи искането по чл. 422, ал. 1, т. 5 НПК в шестмесечен срок от влизане в сила на съответния акт. В разглеждания случай видно от данните по делото присъдата е влязла в сила на 27.10.2011 г., съответно искането е подадено на 04.09.2012 г., т.е. след изтичане на законоустановения шестмесечен срок и е процесуално недопустимо, поради което

РАЗПОРЕЖДАМ:

Отказвам образуване на производство пред Върховния касационен съд по реда на Глава тридесет и трета от НПК за възобновяване на НОХД № 1890/2011 г. по описа на Районен съд – Стара Загора.

Делото, ведно с молбата, да се върне на Районен съд – Стара Загора.
Да се уведоми П. П. П..

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВКС:

/Гроздан Илиев/

ГП

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
aabed