Разпореждане № от 41190 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ
София, 08. 10. 2012 година

Гроздан Илиев – зам. председател на Върховния касационен съд, като разгледах искането на И. Д. И. с вх. № 13797/2012 г. за възобновяване на производството по наказателно дело № 106/2011 г. по описа на Окръжен съд – Търговище,
УСТАНОВИХ:

С присъда № 31 от 27.05.2011 г. постановена по посоченото по горе дело съдът признал подсъдимия И. Д. И. за виновен за извършено престъпление по чл. 342, ал. 3, б. ’’б’’ НК.
Варненският апелативен съд с решение № 168 от 08.12.2011 г. постановено по в.н.о.х.д. № 275/2011 г. потвърдил първоинстанционната присъда.
Така постановеният въззивен съдебен акт е проверен по касационен ред като ВКС с решение № 188 от 02.04.2012 г., постановено по н.д. №322/2012 г., е оставил в сила въззивното решение на Варненския апелативен съд.

При това положение повторното разглеждане на делото по глава тридесет и трета от НПК по искане на осъдения е недопустимо, поради което мотивиран от изложеното и при липса на основания ВКС да упражни касационните си правомощия,
РАЗПОРЕЖДАМ:

Отказвам образуване на производство за възобновяване на
№ 106/2011 г. по описа на Окръжен съд – Търговище.
Делото ведно с искането да се върне на Окръжен съд – Търговище.
Да се уведоми И. Д. И.

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВКС:
/Гроздан Илиев/
/ГП

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
aabed