Разпореждане № от 41197 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ

София, 15.10.2012 година

Гроздан Илиев – зам. председател на Върховния касационен съд, като разгледах искането на адв. С. Г. – защитник на осъдения В. Ц. В., с вх. № 13336/28.09.2012 г., за възобновяване на производството по наказателно дело от общ характер № 563/1999 г. по описа на Районен съд – Видин,
установих:

С присъда № 144 от 27.02.2003 г., постановена по посоченото по-горе дело, Районен съд – Видин е признал подсъдимия В. Ц. В. за виновен за извършено престъпление по чл. 211, вр. с чл. 209, ал. 1 от НК, като му е определено наказание лишаване от свобода за срок от десет години при първоначален „строг” режим на изтърпяване на наказанието и конфискация на една втора от имуществото.
При постановяване на цитираната присъда е действал предходният Наказателно-процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 89 от 15.11.1974 г., в сила от 1.03.1975 г., с множество изм. и доп.; отм., бр. 86 от 28.10.2005 г., в сила от 29.04.2006 г.)
Разпоредбите на сега действащия НПК (обн., ДВ, бр. 86 от 28.10.2005 г.; посл. доп., ДВ, бр. 60 от 7.08.2012 г., в сила от 8.09.2012 г.), в сила от 29.04.2006 г., вкл. глава тридесет и трета „Възобновяване на наказателни дела”, нямат обратно действие спрямо влезли преди неговото приемане в сила съдебни актове, какъвто е настоящият случай. Придаването на обратно действие на процесуалния закон е недопустимо.
Подаденото искане не може да инициира производство пред ВКС по глава тридесет и трета от НПК, поради което, мотивиран от изложеното и при липса на основания ВКС да упражни касационните си правомощия,

РАЗПОРЕЖДАМ:

Отказвам образуване на производство за възобновяване на н.о.х.д. № 563/1999 г. по описа на Районен съд – Видин.
Делото с искането да се върне на Районен съд – Видин.
Да се уведоми В. Ц. В. чрез защитника му, адв. Г..

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВКС:

E.В. ГРОЗДАН ИЛИЕВ

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.