Разпореждане № от 41199 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ
София, 17. 10. 2012 година

Гроздан Илиев – Зам. председател на Върховен касационен съд, като разгледах протест на Н.С. прокурор при Апелативна прокуратура – София с вх.№14304/2012г. срещу решение постановено по в.н.о.х.д. № 19/2012г. по описа на Софийски апелативен съд,

установих:

Подаденият протест от Апелативна прокуратура – София не отговаря на изискванията за редовност. Налице е противоречие между съобразителната част и диспозитива, относно обхвата на касационната проверка по отношение на атакувания съдебен акт. Наличното противоречие от своя страна предопределя недопустимостта на производството пред ВКС.
Софийският апелативен съд следва да упражни правомощията си, като даде указания на прокуратурата да уточни искането в диспозитивната част на протеста, поради което

Разпореждам :

Отказвам образуване на касационно производство на в.н.о.х.д. №19/2012г. по описа на Софийски апелативен съд.
Делото ведно с протеста да се върне на Софийски апелативен съд за изпълнение на горепосочените указания.
Да се уведоми Н. И. Н..

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВКС:

/Гроздан Илиев/

m.l.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
aabed