Разпореждане № от 41207 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ

София, 25.10.2012 година

Гроздан Илиев – зам. председател на Върховния касационен съд, като разгледах искането на осъдения Н. Д. М., с вх. № на ВКС 14502/22.10.2012 г., за възобновяване на производството по НОХД № 3380/2006 г. по описа на Софийски градски съд (СГС),
установих:

Искането, адресирано директно до Върховния касационен съд (ВКС), е постъпило първоначално във ВКС с вх. № на същия 2073/15.10.2012 г. С писмо № 2073/2012 г. от същата дата то е изпратено на Софийски градски съд – за окомплектоване с НОХД № 3380/2006 г., чието възобновяване осъденият иска. С писмо № 20911/12 от 19.10.2012 г. на СГС посоченото дело е изпратено на ВКС, ведно с молбата на осъдения, като вх. № на ВКС е 14502/22.10.2012 г.
С присъда № 12 от 15.05.2008 г., постановена по посоченото по-горе дело, СГС признал подсъдимия Н. Д. М. за виновен за извършено престъпление по чл. 199, ал. 1, т. 4, вр. чл. 198, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 29, ал. 1, б. „а” и б. „б” НК. Така постановената присъда, по отношение на М., е потвърдена с решение № 518 от 28.11.2008 г. по ВНОХД № 824/2008 г. по описа на Софийски апелативен съд (САС). Решението на САС е проверено по касационен ред, като същото е оставено в сила с решение на ВКС № 209 от 25.06.2009 г. по н.д. № 186/2009 г.
Видно от материалите по НОХД № 3380/2006 г., в „заявление” от 19.04.2011 г. до председателя на СГС, с вх. № на СГС 36876 от 21.04.2011 г. и дата на пощенското клеймо от 20.04.2011 г. Н. Д. М. е поискал „копие по НОХД № 3380/2006 по описа на Софийски Градски Съд”, предоставено му с писмо на СГС по НОХД № 3380/06 от 28.04.2011 г. От приложеното по делото следва да се приеме, че от дата 19.04.2011 г. осъденият Н. Д. М. е узнал за воденото срещу него производство по НОХД № 3380/06 на СГС. По този начин шестмесечният срок съгласно чл. 423, ал. 1 НПК за подаване на искане за възобновяване – от узнаване на влязлата в сила присъда, е започнал да тече от 19.04.2011 г., изтекъл е на 19.10.2011 г., следователно молбата е просрочена.
Подаденото искане не може да инициира производство пред ВКС по глава тридесет и трета от НПК, поради което,
РАЗПОРЕЖДАМ:

Отказвам образуване на производство за възобновяване на НОХД № 3380/2006 г. по описа на Софийски градски съд.
Делото с искането да се върне на Софийски градски съд.
Да се уведоми Н. Д. М..

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВКС:

ГРОЗДАН ИЛИЕВ
Е.В.

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.