Разпореждане № от 41215 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ

София, 02.11.2012 година

Гроздан Илиев – зам. председател на Върховния касационен съд, като разгледах искането на осъдения А. С. Я. (озаглавено „молба”), с вх. № на ВКС 15026/31.10.2012 г., за възобновяване на производството по НОХД № 451/2011 г. по описа на Карнобатски районен съд (КРС),
установих:

Искането, адресирано директно до Върховния касационен съд (ВКС), е постъпило първоначално във ВКС с вх. № 2167/22.10.2012 г. С писмо на ВКС № 2167 от 23.10.2012 г. то е изпратено по компетентност на КРС. С писмо № 10003 от 29.10.2012 г. на КРС, НОХД № 451/2011 г. е изпратено на ВКС, ведно с молбата на осъдения, като входящият номер на ВКС е 15026/31.10.2012 г.
Съгласно изложеното в подадената молба, осъденият А. С. Я. иска проверка по реда на възобновяването на присъда № 54 от 12.12.11 г., постановена по НОХД № 451/2011 на КРС, с която същият е признат за виновен за престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 1, вр. с чл. 194, ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, б. „а” и б. „б”, вр. чл. 54 НК и му е определено наказание лишаване от свобода за срок от две години при първоначален „строг” режим.
В срока по чл. 319, ал. 1 НПК посочената присъда е обжалвана от осъдения Я. пред Бургаски окръжен съд (БОС). С решение № 108 от 28.03.2012 г. по ВНОХД № 65/2012 г. БОС е потвърдил присъда № 54 от 12.12.11 г. по НОХД № 451/11 на КРС.
Съгласно разпоредбата на чл. 421, ал. 3 НПК осъденият може да направи искането по чл. 422, ал. 1, т. 5 НПК в шестмесечен срок от влизане в сила на съответния акт – в случая горепосоченото потвърдително решение на БОС, което съгласно чл. 346 НПК е изключено от касационна проверка и е влязло в сила от датата на постановяването му – 28.03.2012 г., в съответствие с императивната разпоредба на чл. 412, ал. 2, т. 1 НПК.
В настоящия случай, искането на А. С. Я. за възобновяване на НОХД № 451/11 на КРС, подадено на 17.10.2012 г. (изходящ номер на Затвора – Бургас 1230/17.10.2012 г., дата на пощенското клеймо – 18.10.2012 г.), следва да бъде върнато като просрочено, тъй като е извън шестмесечния срок по чл. 421, ал. 3 НПК от влизане на присъдата в сила, изтекъл на 28.09.2012 г. Искането на осъдения се явява процесуално недопустимо, поради което:
РАЗПОРЕЖДАМ:

Отказвам образуване на производство за възобновяване на НОХД № 451/2011 г. по описа Карнобатски районен съд.
Делото с искането да се върне на Карнобатски районен съд.
Да се уведоми А. С. Я..

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВКС:

ГРОЗДАН ИЛИЕВ

Е.В.

Определение №334 от по ч.пр. дело №963/963 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

                                    О п р е д е л е н и е                                                          По чл. 288 от Гражданско процесуалния кодекс № 334                                            гр. София ,

Прочети »

Решение №118 от 10.3.2010 по нак. дело №760/760 на 1-во нак. отделение, Наказателна колегия на ВКС

                      Р  Е   Ш   Е   Н   И   Е                                              № 118                       София, 10 март 2010год.                      В  ИМЕТО  НА  НАРОДА              Върховният касационен съд, първо наказателно отделение, в

Прочети »
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest