Разпореждане № от 41225 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ

София, 12.11.2012 година

Гроздан Илиев – зам. председател на Върховния касационен съд, като разгледах искането на осъдения С. Г. Т. (озаглавено „молба”), с вх. № на ВКС 15193/01.11.2012 г., за възобновяване на производството по НОХД № 5944/2011 г. по описа на Варненски районен съд (ВРС),
установих:

Искането, адресирано чрез Затвора – Белене директно до Върховния касационен съд (ВКС), е постъпило за първи път във ВКС с вх. № 2146/19.10.2012 г. С писмо на ВКС № 2146 от 19.10.2012 г. то е изпратено по компетентност на ВРС за комплектоване с посоченото по-горе дело.
С писмо № 7457 от 30.10.2012 г. на ВРС по НОХД № 5944/11, същото е изпратено на ВКС, ведно с молбата на осъдения, като входящият номер на ВКС е посоченият по-горе 15193/01.11.2012 г.
Молбата на С. Г. Т. е недопустима, тъй като съгл. чл. 420, ал. 1 НПК искане за възобновяване на наказателно дело на основание чл. 422, ал. 1, т. 1 – 3 НПК може да бъде направено от окръжния прокурор, но не и от осъденото лице.
При наличие на обстоятелства или доказателства със съществено значение за делото по смисъла на чл. 422, ал. 1, т. 3 НПК, неизвестни на съда, постановил присъда № 96 от 22.02.2012 г. по посоченото по-горе дело, потвърдена с решение № 144 от 28.05.2012 г. на Варненски окръжен съд по ВНОХД № 392/2012 г., осъденият разполага с възможността да отправи молбата си до съответния окръжен прокурор, оправомощен след провеждане на разследване да направи искане за възобновяване на наказателното производство.
В шестмесечния срок от влизане в сила на посочената присъда, т.е. до 28.11.2012 г., осъденият, чрез съответния първоинстанционен съд, постановил присъдата, би могъл да подаде молба за възобновяване на производството, но само на основание чл. 422, ал. 1, т. 5 НПК.
С оглед на гореизложеното,
РАЗПОРЕЖДАМ:

Отказвам образуване на производство за възобновяване на НОХД № 5944/2011 г. по описа на Варненски районен съд.
Делото с искането да се върне на Варненски районен съд.
Да се уведоми С. Г. Т..

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВКС: ГРОЗДАН ИЛИЕВ

Е.В.

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *