Разпореждане № от 41228 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ

София, 15.11.2012 година

Гроздан Илиев – зам. председател на Върховния касационен съд, като разгледах изпратеното с писмо № 728 от 09.11.2012 г. на Разложкия районен съд искане на Л. Д. К., с вх. № на ВКС 15833/14.11.2012 г., за възобновяване на производството по НОХД № 69/2011 г. по описа на Разложкия районен съд (РРС),
установих:

С присъда № 1579 от 14.03.2011 г. на РРС по НОХД № 69/2011 Л. Д. К. е призната за виновна за престъпления по чл. 209, ал. 1 НК и по чл. 206, ал. 1 НК, като на основание чл. 23, ал. 1 НК й е определено общо наказание лишаване от свобода от три години и шест месеца при първоначален „общ” режим в затворническо общежитие от открит тип.
В срока по чл. 319, ал. 1 НПК посочената присъда е обжалвана от подсъдимата К., чрез нейния защитник, пред Благоевградския окръжен съд (БлОС). С присъда № 85/17.02.2012 г. по ВНОХД № 172/2011 БлОС е отменил частично присъда № 1579 от 14.03.2011 г. на РРС по НОХД № 69/2011, като е оправдал К. по обвинението за извършено престъпление по чл. 209, ал. 1 НК. Съдът е отменил присъдата и в частта, с която на подсъдимата е определено общо наказание по реда на чл. 23, ал. 1 НК, както и е изменил присъдата в частта по обвинението по чл. 206, ал. 1 НК. На основание чл. 2, ал. 2 и чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б” от НК е намалил наказанието от три години и шест месеца лишаване от свобода на пробация, включваща пробационните мерки „задължителна регистрация по настоящ адрес” с периодичност два пъти седмично, „задължителни периодични срещи с пробационен служител” и „300 часа безвъзмезден труд в полза на обществото” – всички за срок от една година.
Така постановената присъда е проверена по касационен ред, в производство по чл. 346, т. 2 НПК, образувано по касационни жалби на частния обвинител и подсъдимата К.. С решение на Върховния касационен съд № 288 от 02.07.2012 г. по н.д. № 942/2012 г. е отменена присъда № 85/17.02.12 г. по ВНОХД № 172/2011 на БлОС в частта, с която е отменена частично присъда № 1579 от 14.03.2011 г. по НОХД № 69/2011 на РРС и вместо нея е постановена нова присъда, с която подсъдимата Л. Д. К. е призната за невиновна и оправдана по обвинението по чл. 209, ал. 1 НК. С посоченото решение на ВКС, същият е върнал делото в тази част за ново разглеждане от друг състав на БлОС от стадия на съдебното заседание във въззивната инстанция.
С решение № 410/31.10.2012 г. по ВНОХД № 321/2012 БлОС е изменил присъда № 1579 от 14.03.2011 г. на РРС по НОХД № 69/2011 в частта относно наложеното на Л. Д. К. за извършеното престъпление по чл. 209, ал. 1 НК наказание лишаване от свобода, като на основание чл. 55, ал. 1, т. 1 НК е намалил срока му на девет месеца лишаване от свобода, като на основание чл. 66, ал. 1 НК е отложил изтърпяването на определеното наказание за срок от три години. На основание чл. 23, ал. 1 НК БлОС е определил общо наказание за срок от девет месеца измежду определеното на К. наказание лишаване от свобода и наложеното й с присъда № 85/17.02.12 г. по ВНОХД № 172/2011 на БлОС наказание пробация, чието изтърпяване, на основание чл. 66, ал. 1 НК е отложено за изпитателен срок от три години.
Съгласно разпоредбата на чл. 421, ал. 3 НПК осъденият може да направи искането по чл. 422, ал. 1, т. 5 НПК в шестмесечен срок от влизане в сила на съответния акт – в случая решение № 410/31.10.2012 г. по ВНОХД № 321/2012 на БлОС.
Искането на Л. Д. К. е от 10.08.2012 г., с вх. № 2058/10.08.2012 г. на РРС, т.е. подадено е преди дата 31.10.2012 г., на която посочената присъда № 1579 от 14.03.2011 г. по НОХД № 69/2011 на РРС е влязла в законна сила.
По тази причина това искане на осъдената Л. Д. К. не може да инициира производство пред ВКС по глава тридесет и трета от НПК. Л. Д. К., в срока по чл. 421, ал. 3 НПК, може да подаде ново искане за възобновяване чрез първоинстанционния съд, постановил присъдата – в случая Разложкия районен съд.
С оглед на гореизложеното,
РАЗПОРЕЖДАМ:

Отказвам образуване на производство за възобновяване на НОХД № 69/2011 г. на Разложкия районен съд.
Делото с искането да се върне на Разложкия районен съд.
Да се уведоми Л. Д. К..

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВКС:

ГРОЗДАН ИЛИЕВ

Е.В.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
way way del