Разпореждане №/ от 41234 по гр. дело №1243/1243 на 4-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

София, 21.11.2012 г.

по гр.д.№ 1243/ 2012 г. по описа на Върховният касационен съд
на Република България, четвърто гражданско отделение,
на двадесет и първи ноември две хиляди и дванадесета година, съдия Борис Илиев

Тъй като след постановяване на определението за допускане на касационно обжалване бях насочен за професионална консултация (по повод заболяване) към една от страните по делото, д-р П. Г., считам, че за гарантиране на доверието в безпристрастността на съда не трябва да продължа да участвам в състава, който ще разгледа спора. Поради това и на основание чл.22 ал.2 от ГПК

Р А П О Р Е Ж Д А М :

ОТСТРАНЯВА СЕ съдия Борис Илиев от състава на съда, който разглежда гражданско дело № 1243/ 2012 г. по описа на Върховен касационен съд, четвърто гражданско отделение, като делото се ПРЕКРАТЯВА с оглед разпределяне на друг докладчик.

СЪДИЯ:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
india