Разпореждане № от 41234 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ

София, 21.11.2012 година

Гроздан Илиев – зам. председател на Върховния касационен съд, като разгледах изпратеното с писмо № 1183 от 16.11.2012 г. на Разградския районен съд искане на А. А. К., с вх. № на ВКС 16149/20.11.2012 г., за възобновяване на производството по НОХД № 252/2012 г. по описа на Разградския районен съд
(РРС),
установих:

Искането (озаглавено „жалба”), адресирано от осъдения до Върховния касационен съд (ВКС), е постъпило първоначално във ВКС с вх.№ 1959/29.09.2012 г. В него А. А. К. е посочил като основание за възобновяване на производството чл. 422, ал. 1, т. 1 НПК. С писмо на ВКС № 1959 от 29.09.2012 г. искането на осъдения е изпратено на РРС за комплектоване с горепосоченото дело.
С присъда № 499 от 04.09.2012 г. на РРС по НОХД № 252/2012 г. А. А. К. е признат за виновен за извършено престъпление по чл. 152, ал. 3, т. 5, във вр. с ал. 1, т. 2, във вр. с чл. 18, ал. 1 НК, като на основание чл. 54, във вр. с чл. 36 НК му е наложено наказание лишаване от свобода в размер на шест години, което да изтърпи в затвор при първоначален „строг” режим.
В срока по чл. 319, ал. 1 НПК посочената присъда е обжалвана от подсъдимия К. пред Разградския окръжен съд (РОС). С решение от 07.11.2012 г. по ВНОХД № 339/2012 г. РОС е потвърдил присъда № 499 от 04.09.2012 г. на РРС по НОХД № 252/2012 г.
Съгласно разпоредбата на чл. 421, ал. 3 НПК осъденият може да направи искане на основание чл. 422, ал. 1, т. 5 НПК в шестмесечен срок от влизане в сила на съответния акт – в случая потвърдителното решение на РОС от 07.11.2012 г.
Искането на А. А. К. е с дата 24.09.2012 г., с рег. № на Затвора – [населено място] 4829/25.09.2012 г., т.е. подадено е преди дата 07.11.2012 г., на която посочената присъда № 499 от 04.09.2012 г. на Разградския районен съд е влязла в законна сила.
По тази причина, настоящото искане на осъдения А. А. К. не може да инициира производство пред ВКС по глава тридесет и трета от НПК.
Освен това, съгласно разпоредбата на чл. 420, ал. 1 НПК компетентен да направи искане за възобновяване на наказателното дело на основание чл. 422, ал. 1, т. 1 НПК е съответният окръжен прокурор.
А. А. К., в срока по чл. 421, ал. 3 НПК, може да подаде ново искане за възобновяване чрез първоинстанционния съд, постановил присъдата – в случая Разградския районен съд.
С оглед на гореизложеното,
РАЗПОРЕЖДАМ:

Отказвам образуване на производство за възобновяване на НОХД № 252/2012 г. на Разградския районен съд.
Делото с искането да се върне на Разградския районен съд.
Да се уведоми А. А. К..

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВКС:

ГРОЗДАН ИЛИЕВ

Е.В.

Решение №82 от 18.5.2010 по гр. дело №205/205 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

ОПРЕДЕЛЕНИЕ№ 82София,18.05.2010 годинаВърховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в закрито заседание на 17.05.2010 две хиляди и десета година, в състав:ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВЧЛЕНОВЕ:

Прочети »
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
fetere helo