Разпореждане № от 41242 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ

гр. София, 29.11.2012 година

Гроздан Илиев, зам.-председател на Върховния касационен съд, като разгледах молбата на Р. П. С. с вх.№ 16295 от 21.11.2012г., постъпила първоначално във Върховния касационен съд с вх.№ 2348/08.11.2012г. и изпратена с писмо от 09.11.2012г. на Софийския районен съд за комплектоване с нохд № 12077 по описа на съда за 2011г., установих следното:

С подадената молба по същество се прави искане за проверка по реда на възобновяването на решение № 369 от 16.03.2012г. по внохд № 677/2012 г. на Софийския градски съд, с което е потвърдена присъдата от 23.11.2011 г., постановена по нохд № 12077/2011г. по описа на Софийския районен съд, с която Р. С. е признат за виновен за престъпление по чл.198, ал.1, пр.1 и 2 НК и му е определено наказание лишаване от свобода за срок от три години при първоначален строг режим на изтърпяване в затвор.
Съгласно разпоредбата на чл. 421, ал. 3 НПК осъденият може да направи искането по чл.422, ал.1, т.5 НПК в шестмесечен срок от влизане в сила на съответния акт. В настоящия случай присъдата е влязла в сила на 16.03.2012г., съответно срокът е изтекъл на 17.09.2012г. /понеделник/. Искането за възобновяване е подадено от Затвора – Враца на 05.11.2012г. / видно от клеймото на затвора/, т.е. след изтичане на законоустановения шестмесечен срок и е процесуално недопустимо.
Предвид изложеното налице са процесуални пречки за образуване на производство пред Върховния касационен съд по реда на глава тридесет и трета от НПК за възобновяване на внохд № 677/2012г. на Софийския градски съд.
Мотивиран от горното

Р А З П О Р Е Ж Д А М:

Отказвам образуване на производство пред Върховния касационен съд за възобновяване на внохд № 677/2012г. на Софийския градски съд.
Делото, ведно с молбата, да се върне на Софийския районен съд.
Да се уведоми молителят.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВКС:
/Гр.Илиев/
/ММ

Решение №918 от 21.12.2009 по гр. дело №3993/3993 на 4-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р  Е   Ш  Е  Н  И  Е №918гр.София21.12.2009г. В   ИМЕТО      НА     НАРОДА  Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение, в открито съдебно заседание на осемнадесети ноември

Прочети »
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
gokyuzu