Разпореждане № от 41246 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ

София, 03.12.2012 година

Гроздан Илиев – зам. председател на Върховния касационен съд, като разгледах касационния протест на Окръжна прокуратура – Хасково срещу присъда № 158 от 09.10.2012 г. по ВНОХД № 494 по описа за 2012 г. на Окръжен съд – Хасково, с вх. № 16689/29.11.2012 г. на ВКС,
установих:

Касационният протест не отговаря на изискванията на чл. 351, ал. 1 НПК, тъй като не съдържа мотивирано касационно основание, предопределящо допустимост на производство пред Върховния касационен съд.
Изпращащият Окръжен съд – Хасково следва да упражни правомощията си по чл. 351, ал. 4, т. 1 от НПК, поради което

РАЗПОРЕЖДАМ:

Отказвам образуване на касационно производство по ВНОХД № 494/2012 г. на Окръжен съд – Хасково.
Делото с протеста да се върне на Окръжен съд – Хасково за изпълнение на процедурата по чл. 351, ал. 4, т. 1 НПК.

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВКС:

ГРОЗДАН ИЛИЕВ

Е.В.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
vega