Разпореждане № от 41248 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ
София, 05. 12. 2012 година

Гроздан Илиев – зам. председател на Върховния касационен съд, като разгледах искането на В. Д. К. с вх. № 16597/2012 г. за възобновяване на производството по наказателно дело № 130/2012 г. по описа на Районен съд – Кубрат,
УСТАНОВИХ:

С Определение № 31 от 04. 07. 2012 г. постановено по посоченото по – горе дело съдът признал подсъдимия В. Д. К. за виновен за извършено престъпление по чл. 343б, ал. 2 НК.
Така постановеният съдебен акт е проверен от касационната инстанция по реда на възобновяването по искане на К., като същото е оставено без уважение с решение № 414 от 08.11.2012 г. постановено по н.д. № 1418/2012 г. на ВКС.
При това положение повторното разглеждане на делото по глава тридесет и трета от НПК по искане на осъдения е недопустимо, поради което мотивиран от изложеното и при липса на основания ВКС да упражни касационните си правомощия,
РАЗПОРЕЖДАМ:

Отказвам образуване на производство за възобновяване на
№ 130/2012 г. по описа на Районен съд – Кубрат.
Делото ведно с искането да се върне на Районен съд – Кубрат.
Да се уведоми В. Д. К..

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВКС:

/Гроздан Илиев/

/ГП

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.