Разпореждане № от 41248 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ

гр. София, 05.12.2012 година

Гроздан Илиев – зам.-председател на Върховния касационен съд, като проверих жалбата на А. М. М. и А. А. М., чрез законен представител А. М. М., срещу решение № 1087 от 10.10.2012г., постановено по внахд № 2965/2012г. по описа на Софийския градски съд, постъпила във Върховния касационен съд с вх. № 16517 от 27.11.2012г./ първоначално постъпила с вх.№ 2375/13.11.2012г. и изпратено на СГС за комплектоване с делото с писмо от 14.11.2012г./,

УСТАНОВИХ:

Делото неправилно е изпратено на Върховния касационен съд с оглед липсата на предпоставки за образуване на производство за възобновяване по реда на чл.419 и сл. от НПК.
Мотивиран от горното

Р А З П О Р Е Ж Д А М:

Отказвам образуване на производство пред Върховния касационен съд.
Делото да се върне на Софийския градски съд за правилното му администриране с оглед разпоредбата на чл.380 НПК.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВКС:
/Гр.Илиев/

ММ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
aabed