Разпореждане № от 41250 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ

София, 07.12.2012 година

Гроздан Илиев – зам. председател на Върховния касационен съд, като разгледах жалбата на И. Д. С. срещу решение № 124 от 05.11.2012 г. по в.н.о.х.д. № 223 по описа за 2012 г. на Варненския апелативен съд, с вх. № 16950 на ВКС от 05.12.2012 г.,
установих:

Касационната жалба не отговаря на изискванията на чл. 351, ал. 1 НПК, тъй като не съдържа мотивирано касационно основание, предопределящо допустимост на производство пред Върховния касационен съд. Жалбата съдържа само фактически съждения на частния обвинител И. С. при изначална липса на посочване на съображения за допуснати от въззивния съд процесуални нарушения.
Изпращащият Варненски апелативен съд следва да упражни правомощията си по чл. 351, ал. 4, т. 1 от НПК, поради което

РАЗПОРЕЖДАМ:

Отказвам образуване на касационно производство по в.н.о.х.д.№ 223/2012 г. на Варненския апелативен съд.
Делото с жалбата да се върне на Варненския апелативен съд за изпълнение на процедурата по чл. 351, ал. 4, т. 1 НПК.

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВКС:
ГРОЗДАН ИЛИЕВ

Е.В.

Решение №496 от 39963 по гр. дело №1170/1170 на 1-во гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е                                                                        №  496                                             София  30.05.2009г.                                                В ИМЕТО НА НАРОДА                                                                       Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско

Прочети »
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
fetere