Разпореждане № от 41261 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ

София, 18.12.2012 година

Гроздан Илиев – зам. председател на Върховния касационен съд, съд, като разгледах изпратеното във ВКС искане на осъдените Е. А. Н., И. И. Н. и К. М. И., чрез процесуалния им представител адв. Д. И. М. от АК – Варна, за възобновяване на НОХД № 4143/2009 г. по описа на Плевенския районен съд, преобразувано в НОХД № 1834/2011 г. по описа на Плевенския районен съд, с вх. № 17365 на ВКС от 14.12.2012 г.,
УСТАНОВИХ:

Посоченото по-горе дело е постъпило по грешка във Върховния касационен съд, като същото следва да се изпрати на Главния прокурор на Република България, по компетентност.
Делото, ведно с предложенията, да се изпрати на Главния прокурор на Република България, по компетентност.
Копие от разпореждането на Плевенския районен съд и на молителите, чрез адв. Д. М..

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВКС:
ГРОЗДАН ИЛИЕВ

Е.В.

Определение №492 от 40361 по ч.пр. дело №522/522 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

      О П Р Е Д Е Л Е Н И Е№ 492                                                         Гр.София, 02.07.2010 г. ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Второ отделение в

Прочети »
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
efeee vegalis