Разпореждане № от 41261 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ

София, 18.12.2012 година

Гроздан Илиев – зам. председател на Върховния касационен съд, като разгледах касационния протест на Окръжна прокуратура – Видин срещу присъда № 144 от 25.10.2012 г. по в.н.о.х.д. № 297 по описа за 2012 г. на Окръжен съд – Видин, с вх. № 17468 на ВКС от 15.12.2012 г.,
установих:

Касационният протест не отговаря на изискванията на чл. 351, ал. 1 НПК, тъй като не съдържа мотивирано касационно основание, предопределящо допустимост на производство пред Върховния касационен съд.
Следва да бъде посочен и актуален адрес за призоваване на осъдената, тъй като видно от материалите по делото, същата е дългосрочно пребиваваща в Италианската република.
Изпращащият Окръжен съд – Видин следва да упражни правомощията си по чл. 351, ал. 4, т. 1 от НПК, поради което

РАЗПОРЕЖДАМ:

Отказвам образуване на касационно производство по в.н.о.х.д. № 297/2012 г. на Окръжен съд – Видин.
Делото с протеста да се върне на Окръжен съд – Видин за изпълнение на процедурата по чл. 351, ал. 4, т. 1 НПК.

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВКС:

ГРОЗДАН ИЛИЕВ

Е.В.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
fertte salla test