Разпореждане № от 41262 по ч.пр. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ

София, 19.12.2012 година

Гроздан Илиев – зам. председател на Върховния касационен съд, като проверих изпратената с основание чл. 44, ал. 1 НПК преписка с вх. № 3253/12.12.2012 г. на Разложкия районен съд, изпратена с писмо № 799 от 13.12.2012 г., постъпила във ВКС с вх. № 17572/17.12.2012 г.,
установих:

Посочената по-горе преписка е изпратена на Върховния касационен съд с разпореждане № 5506 от 12.12.2012 г. на Разложкия районен съд за произнасяне по реда на чл. 44, ал. 1 НПК.
Както нееднократно е подчертавал ВКС, препирня за подсъдност може да възникне само между съдилища, в които е образувано дело, включително от частен характер, а това не е сторено в настоящия случай.
В заключение, препирня за подсъдност между образувано наказателно дело и изпратена преписка от другия съд предопределя невъзможността ВКС да образува частно производство по реда на чл. 44, ал. 1 НПК, поради което
РАЗПОРЕЖДАМ:

Отказвам образуване на частно производство пред Върховния касационен съд, на основание чл. 44, ал. 1 НПК, за определяне на друг, равен по степен съд, който да разгледа същото.
Преписката да се върне на Разложкия районен съд за изпълнение на указанията на ВКС, посочени в съобразителната част на настоящото разпореждане.

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВКС:
ГРОЗДАН ИЛИЕВ

ЕВ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
aabed