Разпореждане № от 41262 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ

София, 19.12.2012 година
Гроздан Илиев – зам. председател на Върховния касационен съд, като разгледах искането на окръжния прокурор на Окръжна прокуратура – Бургас № 5353/12 от 04.12.2012 г., с вх. № 17469 на ВКС от 15.12.2012 г., за възобновяване на НОХД № 12/2010 г. по описа на Бургаския окръжен съд (БОС) на основание чл. 422, ал. 1, т. 3 НПК,
установих:

Подаденото искане от окръжния прокурор на Окръжна прокуратура – Бургас следва да се отклони като недопустимо, тъй като в съобразителната му част липсва ясна конкретика на новооткритите обстоятелства, които имат съществено значение за делото и не са били известни на инстанцията по същество и на въззивния съд, постановили съдебните актове по НОХД № 12/2010 г. Това е наложително, защото обвиненията по делата са с различен предмет – при НОХД № 12/2010 г. на БОС – за престъпление по чл. 254б, ал. 2, вр. ал. 1 НК, и съответно по НОХД № 793/2012 г. на БОС, за което прокуратурата счита, че има отношение по делото – за престъпление по чл. 311, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 НК. В тази част прокуратурата не е изпълнила задължението си да посочи кои от обстоятелствата по това дело са съществените по смисъла на чл. 422, ал. 1, т. 3 НПК, имащи значение за правилното решаване на НОХД № 12/2010 г.
С оглед на гореизложеното, и поради отсъствие на процесуалните изисквания, предопределящи допустимостта на производството,

РАЗПОРЕЖДАМ:
Отказвам образуване на производство за възобновяване пред Върховния касационен съд на НОХД № 12/2010 г. по описа на Бургаския окръжен съд.
Делото ведно с искането да се върне на Бургаския окръжен съд.
Копие от настоящото разпореждане да се изпрати на Окръжна прокуратура – Бургас.

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВКС:

ГРОЗДАН ИЛИЕВ

Е.В.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
aabed