Разпореждане № от 41262 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ

гр. Сиофия, 19.12.2012 година

Гроздан Илиев – зам.-председател на Върховния касационен съд, като проверих касационната жалба на В. В. Б., чрез адв.Р. А., срещу решение № 325 от 01.11.2012г., постановено по внохд № 612/2012г. по описа на Софийския апелативен съд, постъпила във Върховния касационен съд с вх. № 17610/18.12.2012г.,

УСТАНОВИХ:

Касационната жалба не съдържа мотивирано касационно основание, поради което делото следва да се върне на Софийския апелативен съд за изпълнение на процедурата по чл.351, ал.4, т.1 НПК.
Мотивиран от горното

Р А З П О Р Е Ж Д А М:

Отказвам образуване на касационно производство пред Върховния касационен съд.
Делото да се върне на Софийския апелативен съд за изпълнение на процедурата по чл.351, ал.4, т.1 НПК.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВКС:
/Гр.Илиев/

/ММ

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.