Разпореждане № от 41264 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ

София, 21.12.2012 година

Гроздан Илиев – зам.-председател на Върховния касационен съд, като проверих искането за възобновяване от М. Й. С. чрез адв. Ю. С. по нохд № 1590/2006 г. по описа на Софийски градски съд,

УСТАНОВИХ:

Към искането за възобновяване не е представено пълномощно, следователно искането е подадено от лице, неупълномощено по надлежния ред за производство по реда на глава 33 от НПК, поради което
РАЗПОРЕЖДАМ:

Отказвам образуване пред Върховния касационен съд на производство по възобновяване на нохд № 1590/2006 г. по описа на Софийски градски съд.
Делото ведно с искането да се върне на Софийски градски съд.
Да се уведомят М. Й. С. и адв. Ю. С..

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВКС:
/Г.Илиев/

ГП

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
cnnd