Разпореждане № от 41270 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ

гр. София, 27.12.2012 година

Гроздан Илиев, зам.-председател на Върховния касационен съд, като проверих искането на Д. Д. М. за възобновяване на производството по нчд № 559/2011г. по описа на Софийския градски съд, постъпило във Върховния касационен съд с вх.№ 17286/12.12.2012г./ постъпило първоначално с вх.№ 2557 от 03.12.2012г. и изпратено на СГС с писмо от 03.12.2012г. за комплектоване с делото/, установих следното:

Направеното искане е за възобновяване на нчд № 559/2011г. по описа на Софийския градски съд и отмяна на постановеното по същото протоколно определение от 18.03.2011г. за групиране наказанията на Д. М.. Посоченото определение е влязло в сила на 04.04.2011г., а искането е подадено на 26.11.2012г. / видно от печата на затвора/, т.е. след изтичане на законоустановения шестмесечен срок по чл.421, ал.3 НПК, и е просрочено.
Предвид изложеното налице са процесуални пречки за образуване на производство пред Върховния касационен съд по реда на глава тридесет и трета от НПК за възобновяване на нчд № 559/2011г. по описа на Софийския градски съд поради недопустимост на искането.

Мотивиран от горното

Р А З П О Р Е Ж Д А М:

Отказвам образуване на производство пред Върховния касационен съд за възобновяване на нчд № 559/2011г. по описа на Софийския градски съд.
Делото, ведно с искането, да се върне на СГС.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВКС:
/Гр.Илиев/
/ММ

Решение №245 от 25.5.2010 по нак. дело №181/181 на 1-во нак. отделение, Наказателна колегия на ВКС

                                   Р Е Ш Е Н И Е                                                                 № 245          София, 25 май 2010година                    В ИМЕТО НА НАРОДА              Върховният касационен съд на Република България,

Прочети »
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
ilac hakkında