Разпореждане № от 41270 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ

гр. София, 27.12.2012 година

Гроздан Илиев, зам.-председател на Върховния касационен съд, като проверих искането за възобновяване на осъдения Т. Н. М., постъпило във ВКС с вх. № 17691 от 19.12.2012г., установих следното:

Подаденото искане е за възобновяване на наказателното производство по внохд № 83/2011г. по описа на Бургаския апелативен съд, с постановеното по което решение № 86 от 28.05.2011г. е изменена частично присъда № 88 от 25.02.2011г. по нохд № 709/2010г. на Бургаския окръжен съд, с която Т. М. е признат за виновен за престъпление по чл.282, ал.2 вр.ал.1 вр.чл.26, ал.1 НК и е осъден на една година и шест месеца лишаване от свобода, като на основание чл.66, ал.1 НК изтърпяването на наказанието е отложено с изпитателен срок от три години.
Видно от решение № 386/01.12.2011г., постановено по кнд № 2024/2011г. по описа на Върховния касационен съд, ІІ н.о., решението на Бургаския апелативен съд и изменената с него първоинстанционна присъда са проверени по касационен ред, поради което съгласно разпоредбата на чл.422, ал.1, т.5 НПК не подлежат на проверка по молба за възобновяване от осъденото лице.
По изложените съображения приемам, че са налице процесуални пречки за образуване на производство пред Върховния касационен съд за възобновяване на наказателното производство по внохд № 83/2011г. по описа на Бургаския апелативен съд.

Водим от горното и на посочените основания

Р А З П О Р Е Ж Д А М:

Отказвам образуване на производство пред Върховния касационен съд по реда на глава тридесет и трета от НПК за възобновяване на наказателното производство по внохд № 83/2011г. по описа на Бургаския апелативен съд.
Делото, ведно с искането, да се върне на ОС – Бургас.
Да се уведоми молителят.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВКС:
/Гр.Илиев/
/ММ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
paste