Разпореждане № от 41271 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ

гр. София, 28.12.2012 година

Гроздан Илиев, зам.-председател на Върховния касационен съд, като проверих искането на Е. Д. К., чрез адв. И. П., за възобновяване на производството по внохд № 99/2011г. по описа на Кюстендилския окръжен съд, постъпило във Върховния касационен съд с вх.№ 17724/20.12.2012г., изпратено с разпореждане на Кюстендилския окръжен съд от съдебно заседание на 13.12.2012г., приех следното:

Делото следва да бъде върнато на Кюстендилския окръжен съд, пред когото производството е висящо, за продължаване на съдопроизводствените действия до приключване на същото с окончателен съдебен акт. Производството по възобновяване е извънреден способ за проверка на съдебните актове, който предполага наличието на приключило производство за инстанционен контрол.
Предвид изложеното приемам, че са налице процесуални пречки за образуване на производство пред Върховния касационен съд по реда на глава тридесет и трета от НПК за възобновяване на производството по внохд № 99/2011г. по описа на Кюстендилския окръжен съд.

Мотивиран от горното

Р А З П О Р Е Ж Д А М:

Отказвам образуване на производство пред Върховния касационен съд за възобновяване на внохд № 99/2011г. по описа на Кюстендилския окръжен съд.
Делото, ведно с искането, да се върне на Кюстендилския окръжен съд, за продължаване на съдопроизводствените действия.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВКС:
/Гр.Илиев/
/ММ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
paste